Effectevaluatie economische diplomatie – Smalle marges van economische diplomatie

Economische diplomatie is één van de speerpunten van het huidige beleid voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking maar is sinds de integratie van het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen met het ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet geëvalueerd. Deze evaluatie heeft tot doel inzicht te bieden in de effecten van interventies die in het kader van de economische diplomatie zijn (en worden) uitgevoerd.

The report contains an executive summary in English.

Economische diplomatie omvat veel meer dan alleen commerciële diplomatie en heeft ook raakvlakken met de beleidsterreinen van andere ministeries dan alleen Buitenlandse Zaken. Om die redenen hanteert IOB in deze evaluatie een breed begrip van economische diplomatie, in het verlengde van de aanbeveling van de externe adviescommissie voor de modernisering van de diplomatie uit 2013 (Groep van Wijzen).

Deelnemende en niet-deelnemende bedrijven

De evaluatie bouwt voort op aanbevelingen uit eerder onderzoek om het effect van economische diplomatie beter te onderbouwen door deelnemende bedrijven aan handelsmissies en gebruikers van ondersteunende diensten te vergelijken met niet-deelnemende bedrijven. Daarvoor is voor het eerst ook gebruikgemaakt van gegevens op bedrijfsniveau van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze zogenoemde microdata van deelnemende en niet-deelnemende bedrijven beperken zich vooralsnog tot de goederensector. Om de resultaten van de kwantitatieve analyse te duiden, besteedt IOB aan de hand van kwalitatief onderzoeksmateriaal consequent aandacht aan de thema’s beleidsformulering, -operationalisering en -uitvoering.

Smalle marges

De smalle marges uit de rapporttitel refereren aan het gegeven dat meer dan 80 procent van de waargenomen verschillen in handelsomvang tussen bestemmingen wordt verklaard door slechts een beperkt aantal, niet beïnvloedbare, factoren:

  • de grootte van de economie van het bestemmingsland
  • de afstand van Nederland tot het bestemmingsland
  • ligging aan zee
  • mate van globalisering.