Terms of Reference – Effectevaluatie economische diplomatie

Economische diplomatie is één van de speerpunten van het huidige BHOS-beleid maar is sinds de integratie van het Directoraat Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB) met BZ nog niet geëvalueerd. Deze evaluatie heeft tot doel het verkrijgen van inzicht in de effecten van interventies die in het kader van de economische diplomatie zijn (en worden) uitgevoerd, en beoogt vooral ook aan te sluiten bij de DGBEB-moderniseringsagenda en zodoende bij te dragen aan de leerfunctie.

Hoewel de rechtvaardiging van overheidsinterventies op het gebied van economische diplomatie breed gedragen wordt, is er vooralsnog weinig bekend over de effecten van dit beleid. Hierdoor is het onduidelijk in hoeverre en op welke wijze economische diplomatie bijdraagt aan de doelstellingen van het Nederlandse buitenlands economisch beleid. Lessen uit deze evaluatie zouden bij kunnen dragen aan de doelgerichtheid van het huidige en toekomstige economisch diplomatieke beleid.

Deze effectevaluatie richt zich op de volgende hoofdvraag:
Op welke wijze en in welke mate dragen interventies van economisch diplomatieke aard bij aan versterking van de internationale handels- en investeringspositie van Nederland?