Beleidsdoorlichting Non-proliferatie, wapenbeheersing en exportcontrole van strategische goederen – Laveren met een vaste koers

In de wereld van vandaag staan nucleaire ontwapening, non-proliferatie van massavernietigingswapens en wapenbeheersing in toenemende mate onder druk van oplopende regionale en mondiale spanningen en afnemende steun voor multilaterale instellingen en verdragen. Het tegengaan van de proliferatie van massavernietigingswapens en voorkomen dat wapens worden gebruikt voor onderdrukking, mensenrechtenschending of regionale instabiliteit, door een goede exportcontrole van strategische goederen, is cruciaal voor de internationale veiligheid en stabiliteit. Deze is van groot belang voor Nederland.

Dit maakt operationele doelstelling 2.3 van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken – ‘Bevordering van ontwapening en bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid’ – een belangrijk onderdeel van het Nederlandse buitenlandbeleid.

IOB heeft een beleidsdoorlichting uitgevoerd van de wijze waarop het ministerie van Buitenlandse Zaken uitvoering heeft gegeven aan het beleid ten aanzien van deze operationele doelstelling in de jaren 2009-2016. De beleidsdoorlichting geeft ook een beeld van de resultaten waaraan Nederland heeft bijgedragen, met name als het gaat om kernwapens, chemische wapens en de exportcontrole van strategische goederen – zowel militair materieel als dual use goederen, die in potentie zowel een civiel als militair gebruik kennen.