Evaluatie van Nederland als gastland voor internationale organisaties

De rijksoverheid voert een actief beleid gericht op het aantrekken en behouden van internationale organisaties (IO's) op Nederlands grondgebied. Deze evaluatie richt zich primair op de rol van het ministerie van Buitenlandse Zaken op het gebied van dit 'gastlandbeleid'. Op basis van bureaustudie, interviews, casestudies en een enquête concluderen de onderzoekers dat de aanbevelingen uit de eerdere IOB-beleidsdoorlichting van het Nederlandse gastlandbeleid uit 2008 nog steeds relevant zijn.

Er is behoefte aan een strategische, integrale visie op Nederland als gastland, met een bijbehorend breedgedragen afwegingskader voor het bepalen van de hoogte van investeringen voor het werven en behouden van IO's. Ook is er een rijksbreed budget nodig. De oprichting van de Rijkswerkgroep Internationale Organisaties in 2016 draagt bij aan een meer coherente interdepartementale uitvoering van het beleid, maar er ontbreekt nog een schakel naar het hoog-ambtelijke politiek-strategische niveau.