Climate-Smart and Future-Proof?

Evaluatie van de integratie van klimaatadaptatie in door Nederland gesteunde water- en voedselzekerheidsprogramma’s

Naar rapport
Vrouw en kind lopen over droge vlakte in Bangladesh
Beeld: ©UNDPClimate/Ab Rashid

Resultaten – Evaluatie van de integratie van klimaatadaptatie

Klimaatverandering raakt de hele wereld, maar de negatieve gevolgen zijn het grootst voor lage-inkomenslanden en daarbinnen voor gemarginaliseerde groepen. Het Parijsakkoord van 2015 benadrukt daarom de noodzaak om adaptatie aan klimaatverandering te integreren in internationale samenwerking met deze landen. IOB heeft nu geëvalueerd in hoeverre en op welke manier Nederland dat doet, tot welke resultaten dat leidt en welke verbeteringen mogelijk zijn.

Achtergrond

Klimaatverandering bedreigt de vooruitgang die is geboekt met ontwikkelingsinspanningen. Dit geldt vooral voor programma’s op het gebied van water en voedselzekerheid. Veranderende temperaturen, neerslagpatronen, zeespiegelstijging en stormen hebben nu al invloed op gewascycli, oogsten en de beschikbaarheid van (drink)water.

Bij deze evaluatie is dan ook specifiek gekeken naar door Nederland gefinancierde water- en voedselzekerheidsprogramma's. Hoe wordt aanpassing aan klimaatverandering hierin geïntegreerd? En welke resultaten levert dit op? Om deze vragen te beantwoorden heeft IOB een casestudie uitgevoerd met landenbezoeken in Bangladesh en Mozambique, aangevuld met een documentanalyse van negentien programma’s.

Collage of a farmer working the ground, a man washing hands and a market stall with produce
Beeld: ©FAO, Eliza Deacon/UNDPMalawi/FAO, Cassio Dimande

Centrale onderzoeksvraag

Hoe wordt klimaatadaptatie geïntegreerd in water- en voedselzekerheidsprogramma’s en in hoeverre heeft dit de risico’s van klimaatverandering voor kwetsbare doelgroepen verminderd?

Onder deze centrale vraag is ook gekeken naar de manier waarop gemarginaliseerde groepen en overheden in de ontvangende landen bij de programma’s worden betrokken.

Conclusies

Het antwoord op de centrale onderzoeksvraag luidt dat klimaatadaptatie niet structureel vooraf wordt geïntegreerd in water- en voedselzekerheidsprogramma’s en dat grotendeels onbekend is in hoeverre adaptatiemaatregelen de risico’s van klimaatverandering voor kwetsbare doelgroepen hebben verminderd. Daarnaast constateert IOB dat er een gering bereik en beperkte participatie is van gemarginaliseerde groepen, maar dat er wel vaak goed wordt samengewerkt met overheden.

Hieronder worden deze aspecten nader toegelicht.

Collage of water pots near a pump, a farmer in a field, and a boy splashing water
Beeld: ©Carel de Groot/Jeffrey Barbee, TRF/Carel de Groot

Aanbevelingen

De evaluatie komt tot meerdere aanbevelingen. Een volledig overzicht daarvan is te vinden in het rapport. Hieronder worden de belangrijkste samengevat:

  • Integreer klimaatadaptatie structureel en vooraf in programma’s. Verschaf hiervoor inzicht in klimaatrisico’s en maatregelen om die te adresseren.
  • Investeer in de monitoring en evaluatie van klimaatadaptatie om de implementatie en resultaten ervan te kunnen volgen.
  • Betrek de meest gemarginaliseerde groepen bij het ontwerp en de implementatie van adaptatiemaatregelen.
  • Lobby bij de OESO om dit type benadering verplicht te maken voor alle programma’s met een klimaatadaptatie-label, die dus worden gerapporteerd als klimaatfinanciering.
  • Tot slot: Een ambitieus klimaatbeleid vraagt om additionele middelen. Het bestempelen van bestaande ontwikkelingsprogramma’s als klimaatrelevant is niet voldoende om tegemoet te komen aan de extra noden die klimaatverandering met zich meebrengt.

Activiteiten

Op 30 mei 2023 heeft IOB in samenwerking met IGG, tijdens de IGG Terugkomdagen, een productieve workshop georganiseerd over de integratie van klimaatadaptatie. Tijdens deze workshop bleek dat er wordt geworsteld met de complexiteit van de integratie van klimaatadaptatie, en vooral ook met het definiëren en het vervolgens monitoren van de resultaten ervan. De door het ministerie gedeelde richtlijnen waren niet bij alle deelnemers bekend. Tegelijk werd ook het gevoel geuit dat er impliciet al wel meer gebeurt op klimaatadaptatie dan op het eerste gezicht lijkt. Ook werd er geuit dat het een leerproces is.

Op 19 december 2023 organiseerde Partos een ‘Climate Justice Community of Practice-sessie’ waar verschillende ngo’s aan deelnamen. Hier presenteerde IOB het rapport ‘Climate Smart and Future Proof’. Tijdens de bijeenkomst werd vooral ingegaan op hoe moeilijk het is om klimaatadaptatie te integreren. Op welke manieren is dit wel of niet gelukt in door Nederland gesteunde programma’s? Wat is er nodig voor verbetering?
Daarnaast waren er presentaties van Care en van de TU Delft, over respectievelijk klimaatfinanciering en de integratie van sociale rechtvaardigheid in klimaatadaptatieprogramma’s.