Terms of Reference – Evaluatie van gender mainstreaming in het buitenland- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

In deze Terms of Reference beschrijft IOB de aanstaande review met betrekking tot het gender mainstreaming beleid in het Nederlandse buitenland- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Er zal onderzocht worden in hoeverre bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid rekening is gehouden met genderaspecten.

In 2015 heeft IOB de laatste beleidsdoorlichting van het genderbeleid uitgevoerd. Nu, vijf jaar later, onderzoeken we de huidige stand van de doelstelling om gendergelijkheid niet enkel via genderspecifieke programma’s te bevorderen, maar als cross-cutting thema te adresseren in alle domeinen van het Nederlandse buitenland- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.