Systematische review jeugdwerkeloosheid

The impact of active labour market programmes on youth

Naar rapport (Engels)
Jonge monteur werkt aan een auto
Beeld: ©ILO

Resultaten — Systematische review van de resultaten van werkgelegenheidsprogramma’s voor jongeren

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken steunt al jaren meerdere programma’s die zich richten op het aanpakken van jeugdwerkloosheid in ontwikkelingslanden. Wat daarbij het beste werkt en het meest effectief is, is niet altijd goed te achterhalen. Een systematische review die in 2017 is gepubliceerd over de resultaten die waren geboekt door op jongeren gerichte, actieve arbeidsmarktprogramma's (ALPM’s) verschafte hierin meer inzicht. Sindsdien is er veel nieuw onderzoek op dit terrein beschikbaar gekomen. Daarom is de eerdere review nu geactualiseerd.

Doel van de systematische review en meta-analyse

Deze actualisering van het onderzoek is gedaan door onderzoekers van de International Labour Organization en de Wereldbank. Zij keken naar de doeltreffendheid van op jongeren gerichte ALPM’s: in hoeverre slagen deze erin om de arbeidsmarktresultaten van jongeren te verbeteren? Het onderzoek synthetiseert empirisch bewijs van de afgelopen drie decennia uit impactevaluaties van dergelijke programma’s.

Belangrijkste kenmerken van het reviewproces

Dat er de afgelopen jaren zoveel meer impactevaluaties van werkgelegenheidsprogramma's voor jongeren zijn gedaan, heeft geresulteerd in een uitgebreide database.  Daaruit zijn uiteindelijk 228 rapporten geselecteerd. Dit zijn studies die op een betrouwbare manier inzicht verschaffen in de effectiviteit van meer dan 170 programma’s die zijn uitgevoerd om de arbeidsmarktresultaten van jongeren te verbeteren. Om te worden meegenomen, moesten deze studies zijn uitgevoerd tussen 1990 en 2022 en voldoen aan de volgende criteria:

 1. De studie moest onderzoek doen naar een ALMP dat specifiek gericht was op jongeren (waarbij de leeftijdscategorie van 15 tot 35 jaar breed werd toegepast) en dat was ontworpen om hun arbeidsmarktbeperkingen aan te pakken;
 2. De ALMP diende ten minste één van volgende interventies te omvatten:
  • Skillstraining (buiten het formele onderwijssysteem). Bij skills ging het employability-vaardigheden zoals functie-specifieke technische vaardigheden, niet-technische, of zachte (kern)vaardigheden, zoals zelfmanagement, teamwork en communicatie, en digitale vaardigheden.
  • Bevordering van ondernemerschap. Hierbij ging het om interventies zoals: bedrijfsadvies en/of mentorschap; verbeteren van zakelijke vaardigheden; verlenen van toegang tot markten en waardeketens; verstrekken van direct krediet of het vergemakkelijken van de toegang tot krediet; toegang tot geldelijke of in natura (start- of groei)subsidies; en micro-franchising initiatieven of mechanismen.
  • Diensten voor arbeidsvoorziening, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen diensten die gericht zijn op advisering, arbeidsbemiddeling en financiële steun voor het zoeken naar werk.
  • Loonsubsidies, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen programma's die de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of de arbeids- of loonkosten verlagen en programma's die directe betalingen (subsidies) aan jongeren verstrekken.
  • Gesubsidieerde programma's voor openbare werken en arbeidsintensieve openbare werkgelegenheidsprogramma's die jongeren directe, kortetermijn-werkgelegenheid bieden in infrastructuur-, socialeontwikkelings- of gemeenschapsprojecten, vaak in tijden van crisis.
 3. De studie diende verandering te meten in ten minste één belangrijke primaire uitkomst, namelijk:
  Belangrijke primaire uitkomsten Onderzochte outcome measures ‘Waar werd naar gekeken?’
  Werkgelegenheid Arbeidskans; werkloosheidskans; participatiegraad; gewerkte uren; werkloosheidsduur en kwaliteit van het dienstverband (contract, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, uitkeringen)
  Winst Inkomsten of inkomen; gezinsinkomen; verbruik; salaris of loon
  Bedrijfsprestaties Winst; verkoop; aantal werknemers of gecreëerde banen; kapitaal en investeringen; oprichting van een bedrijf; zakelijk overleven
 4. De studie maakte een schatting van het causale effect van de interventie met behulp van een experimenteel of quasi-experimenteel evaluatieontwerp om counterfactual uitkomsten te identificeren in afwezigheid van de interventie.

In dit onderzoek wordt effectgrootte weergegeven in SMD – dit zijn gestandaardiseerde gemiddelde verschillen. Deze studie interpreteert effecten tussen tussen de 0 en 0,05 SMD als een klein effect. Een SMD tussen de 0,05 en 0,20 duidt op een gemiddeld effect, en een SMD tussen 0,20 en 1 op een groot effect.

Belangrijkste bevindingen

De belangrijkste bevindingen over de effectiviteit van ALMP's zijn hieronder samengevat. In de uitleg daarvan wordt specifiek aandacht besteed aan de resultaten in lage- en middeninkomenslanden en in hoge-inkomenslanden.

Daarnaast is er een bemoedigende trend waargenomen in het opnemen van kosteninformatie en kosten-batenanalyses in impactevaluaties sinds het midden van de jaren 2010. Bijna driekwart van de beschikbare kosten-batenanalyses meldde dat de programmabaten de programmakosten overtroffen. De meeste van deze analyses betroffen interventies op het gebied van skillstrainingen. Meer aandacht is nodig voor het beoordelen van de kosteneffectiviteit van andere interventietypen. Tegelijkertijd vond deze systematische review beperkt bewijs voor de relatieve effectiviteit van interventiecomponenten of van de combinatie van verschillende interventietypen.