Terms of Reference – Evaluatie Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen

Deze evaluatie analyseert het functioneren van het Nederlandse Nationaal Contactpunt (NCP) voor de OESO-richtlijnen.

Hoe effectief is het Nederlandse NCP geweest in het vervullen van haar twee belangrijkste taken?
Deze waren:

  1. De bewustwording van de OESO-richtlijnen vergroten onder bedrijven, vakbonden en niet-gouvernementele organisaties.
  2. De bemiddeling van specifieke klachten over vermeende niet-naleving van de OESO-richtlijnen door Nederlandse bedrijven.

De evaluatie beziet ook andere aspecten van het takenpakket van het Nederlandse NCP, zoals de rol in IMVO-sectorconvenanten en onderzoek van sectorspecifieke risico’s. De evaluatie beoordeelt behaalde resultaten, hoe deze worden gewaardeerd door stakeholders, en formuleert lessen voor het toekomstige functioneren van het NCP.

Naast de effectiviteitsvraag van het functioneren van het Nederlandse NCP komen ook andere evaluatievragen aan de orde. Zo wordt bezien hoe relevant het mandaat van het Nederlandse NCP is voor het stimuleren van (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen, hoe doelmatig en tijdig de klachtenprocedures zijn, en of de institutionele inrichting het NCP toestaat effectief en onafhankelijk te handelen. Het onderzoek omvat jurisprudentieonderzoek, casestudies van vier specifieke klachtenprocedures, gesprekken met verschillende betrokken partijen en een survey onder ngo’s en vakbonden.

Omdat deze evaluatie qua beleidsdoelen samenhangt met de parallel lopende evaluatie van het bredere Nederlandse IMVO-beleid, worden beide rapporten gelijktijdig gepubliceerd, naar verwachting voor de zomer van 2019.