Literatuurstudie – Developments in the police and justice sectors in Kunduz

Eén van de deelstudies van de post-missiebeoordeling Kunduz is een literatuuronderzoek naar de mate waarin de doelen van de missie – het versterken van de politie en het rechtssysteem – vijf jaar na het einde van de missie zijn bereikt, en hoe dit is te verklaren. De belangrijkste bevindingen zijn opgenomen in het hoofdrapport van de post-missiebeoordeling. Het rapport van deze deelstudie bevat gedetailleerdere bevindingen en een methodologische verantwoording.

Het rapport van deze studie is opgesteld door Niels Terpstra en Toon Dirkx in opdracht van, en in nauwe samenwerking met, IOB. De opvattingen, bevindingen en conclusies zoals verwoord in dit rapport vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteurs.