Interviews – Integrated police training mission in Kunduz: Local perceptions

Eén van de deelstudies van de post-missiebeoordeling Kunduz is interviews met betrokkenen en experts in Afghanistan. Ze werden gevraagd naar hun visie op de mate waarin de doelen van de missie – het versterken van de politie en het rechtssysteem – vijf jaar na de missie zijn bereikt, en hoe dit is te verklaren. Ook werd betrokkenen gevraagd wat goed en minder goed verliep tijdens de missie. De belangrijkste bevindingen zijn opgenomen in het hoofdrapport van de post-missiebeoordeling. Het rapport van deze deelstudie bevat gedetailleerdere bevindingen en een methodologische verantwoording.

©Michael McEvoy

Het rapport van deze studie is opgesteld door Michael McEvoy in opdracht van, en in nauwe samenwerking met, IOB. De opvattingen, bevindingen en conclusies zoals verwoord in dit rapport vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur.