© Shutterstock

Lopend onderzoek – Gender mainstreaming in het buitenland- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

Dit evaluatieonderzoek heeft tot doel om te onderzoeken in hoeverre er bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid rekening is gehouden met genderaspecten. In 2015 heeft IOB de laatste evaluatie van het genderbeleid uitgevoerd. Nu, vijf jaar later, onderzoeken we de huidige stand van de doelstelling om gendergelijkheid niet enkel via genderspecifieke programma’s te bevorderen, maar als cross-cutting thema te adresseren in alle domeinen van het Nederlandse buitenland- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

Het concept 'gender mainstreaming' heeft een lange traditie in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. De meest recente algemene beleidsnota Investeren in perspectief van mei 2018 bevestigt het belang dat eraan gehecht wordt opnieuw.

Gender mainstreaming gaat om het integreren van een gendergelijkheidsperspectief in strategieën en beleid, in de verschillende fasen van projecten en programma's - van identificatie tot implementatie en evaluatie - evenals in de systemen en structuren van de organisatie om te voorkomen dat ze genderongelijkheid bevorderen. Het uiteindelijke doel is het bereiken van gendergelijkheid.

Centrale vraag

In hoeverre is gender geïntegreerd in het Nederlandse buitenland en ontwikkelingshulpbeleid en wat weten we over de behaalde resultaten?

We zullen deze vraag via twee hoofdlijnen onderzoeken. Ten eerste zullen we door middel van een documentreview onderzoeken in hoeverre beleid en evaluaties een genderperspectief omvatten. Op welke manier wordt gendergelijkheid aangepakt sinds 2016? Welke veranderingen kunnen worden geïdentificeerd in deze documenten als reactie op de IOB-evaluatie van 2015? Maken maatschappelijke organisaties bijvoorbeeld gender impact analyses in de evaluaties die door het ministerie gefinancierd zijn?

Ten tweede zullen er interviews uitgevoerd worden om te onderzoeken wat volgens beleidsmedewerkers de uitdagingen en kansen zijn om genderaspecten te integreren in uiteenlopende beleidsterreinen. Dit deel van de evaluatie is bedoeld om aanbevelingen af ​​te leiden voor de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, activiteiten en strategieën ten behoeve van gender mainstreaming die in 2021 zullen worden opgestart.

Onderzoekers

Paul de Nooijer
Marieke van Egmond – contactpersoon

Voortgang

  1. Rapport naar parlement