Onderzoek – Ondersteuning van ontwikkelingslanden bij belastingheffing

Het Nederlandse kabinet formuleerde in 2016 het beleidsdoel 'Versterkte overheidsontvangsten in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in lage-inkomenslanden en partnerlanden'. Dit doel omvat de beleidslijnen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën die tot doel hebben om belastingsystemen in ontwikkelingslanden te versterken, en de rol van Nederland daarin.

Versterken belastingsystemen

Er zijn drie subdoelen:

  1. internationale overeenkomsten over het tegengaan van belastingontwijking
  2. technische assistentie in ontwikkelingslanden om de administratieve capaciteit op het gebied van belasting te versterken
  3. het verminderen van het gebruik van het Nederlandse belastingstelsel als kanaal van belastingontwijking door multinationale ondernemingen.

Centrale vraag

In hoeverre zijn het beleid en de activiteiten van de Nederlandse overheid, die bijdragen aan het versterken van  belastingsystemen in ontwikkelingslanden coherent en relevant, en wat waren de effecten hiervan?

Deelstudies

De studies naar kanalen van belastingontwijking worden uitgevoerd in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek (SEO) en het Centraal Planbureau (CPB). De uitkomsten van de onderzoeken van IOB, SEO en het CPB zullen worden gebundeld tot één eindrapport.

Literatuurstudie

SEO verricht een literatuurstudie om kanalen van belastingontwijking uit OS-landen beter in kaart te brengen.

Landenstudies

SEO onderzoekt in drie OS-landen de uitwerking van het Nederlandse beleid om belastingontwijking uit deze landen via Nederland tegen te gaan.

Netwerkanalyse

Het CPB onderzoekt door middel van een netwerkanalyse de potentiële misgelopen belastinginkomsten in OS-landen vanwege treaty shopping via Nederland.

Onderzoekers

Stephanie Bouman
Joep Schenk – contactpersoon

Voortgang

  1. Rapport vastgesteld
  2. Opstellen beleidsreactie
  3. Rapport naar parlement